De instelling Dichterbij is volop in beweging. In het kader van een enige jaren geleden in gang gezet deconcentratieproces wordt op meerdere plekken gebouwd aan kleinschalige woonvoorzieningen. Van de vier oorspronkelijke instellingsterreinen blijft er op termijn nog maar één over waar specialistische zorg wordt geboden. Slechts een klein deel van de 2450 intramurale cliënten woont en werkt nog op twee voormalige instellingsterreinen in Ottersum en Gennep. Voor hen zal op korte termijn vervangende huisvesting gerealiseerd worden, waarmee het deconcentratieproces binnen afzienbare termijn afgerond is. Ook het ondersteunend personeel en het managementteam verhuist binnenkort naar een nieuw pand in Gennep. Trots toont Blonk foto’s en artikelen van het nieuwe hoofdkantoor in aanbouw.

Dicherbij blijft in beweging
Dichterbij blijft in beweging

Dichterbij biedt hulp- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en aan hun persoonlijk netwerk. In zeven zorgregio’s in het stroomgebied van de Maas in Noord-Brabant, noordelijk Limburg en Gelderland ondersteunt de instelling volwassenen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Daarnaast zijn er twee gespecialiseerde, regio-overstijgende onderdelen: STEVIG (specialistische zorg) en Kleur (kinder- en jeugdzorg). Het Bureau Vastgoed is verantwoordelijk voor bijna duizend panden.

Alle geldstromen binnen verhuurbedrijf inzichtelijk

Voor de vastgoedregistratie maakt Dichterbij al jaren gebruik van de FMIS-software WISH. Nu is het de beurt aan de verhuuradministratie . Hiervoor heeft Facility Kwadraat een op maat gemaakte softwaremodule Verhuurbeheer ontwikkeld. Om beter te kunnen inspelen op de recente ontwikkelingen rondom het scheiden van wonen en zorg heeft Dichterbij een intern verhuurbedrijf in het leven geroepen.‘We hadden ook kunnen kiezen voor de gemakkelijkste weg; alles op een grote hoop gooien en op centraal niveau regelen onder verantwoording van de Raad van Bestuur. Maar dan leg je de verantwoordelijkheid voor het vastgoed volgens ons op de verkeerde plaats. Wij zijn er van overtuigd dat als je de zaken intern goed regelt je de juiste poppetjes in beweging krijgt’, aldus Blonk.

woning de Wieken in Uden
woning de Wieken in Uden

De software module Verhuurbeheer zorgt dat alle geldstromen binnen het verhuurbedrijf inzichtelijk zijn en blijven. En dat zijn er bij Dichterbij nogal wat. De instelling heeft te maken met inhuur, verhuur en eigendom van vastgoed. ‘Een woningcorporatie heeft het in vergelijking met een zorginstelling relatief gemakkelijk. Een corporatie heeft alleen vastgoed in eigendom. Echter meer dan de helft van onze panden is gehuurd en soms ook weer onderverhuurd. Dat maakt een adequaat beheer een stuk complexer.’

Daarnaast heeft het intern verhuurbedrijf ook nog eens te maken met verschillende contractvormen. ‘Bij onze eigen panden zijn de geldstromen helder. Daar hebben we te maken met vaste lasten, zoals de rentelasten over het geïnvesteerde vermogen , de onderhoudskosten, belastingafdracht, verzekeringen en andere bijkomende kosten. Bij de huurpanden ligt dat ingewikkelder, ook omdat er wordt gewerkt met verschillende contractvormen. We hebben panden met vaste huurprijzen die jaarlijks worden geïndexeerd. Een stuk lastiger zijn de huren die worden berekend op basis van het aantal plaatsen dat wordt afgenomen, zoals bijvoorbeeld de dagbestedingactiviteiten. In dat geval wordt de huur achteraf berekend. Er zijn jaarlijks soms grote verschillen omdat cliënten zelf kunnen kiezen en er vaak wordt gewisseld.’

Nieuwe interne huurovereenkomsten

Sinds 2010 staat Blonks werk grotendeels in het teken van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de voorbereidingen om het scheiden tussen wonen en zorg goed te kunnen managen. Inmiddels zijn de voorbereidingen achter de rug. Sinds vorig jaar is de NHC een feit en rekening houdende met de overgangsregeling zal vanaf 2018 de NHC-vergoeding volledig zijn doorgevoerd. De gevolgen zijn groot, niet alleen voor de cliënten, maar ook voor het Bureau Vastgoed dat de complexe verhuurorganisatie moet beheersen. Voor de administratieve verwerking zijn nieuwe, interne huurovereenkomsten afgesloten. Hierin worden de kosten via huurprijzen doorberekend aan de gebruiker. De hoofdhuurder betaalt alle huurlasten en de bijkomende kosten voor de zogenaamde zorgfunctionele voorzieningen, die nodig zijn om de zorgverlening optimaal te kunnen verlenen. Deze kosten kunnen de zorgregio’s opvangen met geld uit de NHC-vergoedingen en onderverhuuropbrengsten voor het gebruik van woningen, dagbestedingvoorzieningen, behandelruimten en kantoren.

Verzorgingshuis Willemshaven in Oss
Verzorgingshuis Willemshaven in Oss

‘De vastgoedinformatie die we maandelijks uit de WISH-bestanden trekken, importeren we in onze financiële administratie. Daarin verwerken we alle financiële consequenties uit de (ver)huurovereenkomsten: van derden, met name woningcorporaties, gehuurde panden alsmede aan hoofdhuurders en onderhuurders verhuurde panden. Immers Bureau Vastgoed treedt in het kader van scheiden van wonen en zorg ook op als intermediair om zo woningen aan cliënten van Dichterbij te kunnen verhuren’, aldus Blonk.

De software-oplossing Verhuurbeheer van Facility Kwadraat maakt het mogelijk al deze verhuurcontracten overzichtelijk vast te leggen en afwijkende betalers te registreren. Huurcontracten die aflopen worden tijdig gesignaleerd. En op basis van BSN-nummers kunnen huurtoeslagen digitaal worden ingelezen en in mindering gebracht op de bruto huur. De gegevens uit de module Verhuurbeheer leveren op hun beurt ook weer input voor de rendementsberekeningen in de module Vastgoedrekenen.

Voorbereid op de toekomst

Administratief is Dichterbij voorbereid op de toekomst en die ziet Blonk ondanks de bezuinigingen helemaal nog niet zo somber in ‘Voor onze organisatie zal het wel steeds moeilijker worden om de financiering rond te krijgen’, voorspelt Blonk. ‘Dat is inherent aan deze tijd. De bomen groeien niet meer tot aan de hemel Iedereen moet offers brengen, ook in de zorg moeten we accepteren dat het economisch minder gaat.’

De visie achter het scheiden van wonen en zorg – de huisvestingskosten die de politiek uit de AWBZ haalt om de zorgkosten beheersbaar te maken – kan Blonk volgen, maar hij plaatst wel grote vraagtekens bij de nieuwe regelgeving. ‘Er blijft altijd een groep mensen die langdurige zorg nodig heeft. De kosten blijven. Hoe je het ook wendt of keert. Het geld moet ergens vandaan komen. Met de nieuwe regelgeving heeft het Rijk de kosten overgeheveld naar de gemeenten, die op hun beurt weer ambtenaren moeten aanstellen. Ondertussen worden de besparingen die de overheid beoogt niet overgeheveld naar het WMO-budget. De complexe financieringsstructuur die daar bij hoort, is begrijpelijk maar roept een hoop vragen op die nog lang niet beantwoord zijn. Om in te kunnen schatten wat de consequenties op de korte en langere termijn zijn moet je de vastgoedregistratie nu op orde hebben. Vastgoed is een statische, vrij strakke portefeuille. Wie nu de dynamiek zoekt in de vastgoedportefeuille is per definitie te laat en wordt geconfronteerd met grote problemen. Een dag later, is een dag extra achterstand.’

De vrijheid om keuzes te maken

Alhoewel vastgoedbeheer steeds complexer wordt, blijft Blonk zijn werk met veel plezier doen. ‘Iedereen wil toch in een goed huis wonen tegen een redelijke prijs. Wij doen er alles aan om dit voor mekaar te krijgen. Dan moet je wel creatief zijn. Ik vind het leuk om dat te kunnen realiseren met alle vraagstukken en problemen die daar bij komen kijken. We mogen dan nog niet alles in de hand hebben, maar we hebben gelukkig wel de vrijheid om keuzes te maken en in te spelen op de nieuwe regelgeving. Dat we als maatschappelijke organisatie niet bezig zijn met een winstoogmerk, maar met het welzijn van mensen zie ik persoonlijk nog steeds als een grote meerwaarde.’