Leegstand door herstructurering ouderenzorg

Door de forse afbouw van  de ouderenzorg dreigt leegstand. Naar verwachting zal van de huidige 165.000 plaatsen in 2025 nog maar de helft over zijn, met alle gevolgen van dien. Niet alleen de ouderenzorginstellingen, ook de woningcorporaties worden getroffen. Zij verhuren nu 50.000 plaatsen en zijn straks minder zeker van hun huurinkomsten. Om de herstructurering van de ouderenzorg efficiënt te laten verlopen is een krachtenbundeling van de woningcorporaties en de zorginstellingen noodzakelijk. Zij moeten gezamenlijk een toekomstgerichte strategie uitwerken.

Dit staat in de Themavisie ‘Scheiden wonen en zorg in de AWBZ’ van het ING Economisch Bureau. Een goed draaiende zorginstelling wordt door de veranderende marktomstandigheden in de ouderenzorg, voor de verhurende corporatie steeds belangrijker. Zorginstellingen zien de gehuurde locaties als de flexibele schil die zij bij overcapaciteit relatief eenvoudig afstoten waardoor risico´s over de huurinkomsten van corporaties toenemen. Intensievere samenwerking tussen ouderenzorginstellingen en corporaties kan hierbij voor beide partijen winst opleveren.

Heroriëntatie strategie

De intramurale verzorgingshuisvraag neemt voor ouderenzorginstellingen af. Daarnaast nemen de risico´s toe vanwege een wijziging in de kapitaallastenvergoeding. Een actieve heroriëntatie van de strategie is dan ook noodzakelijk om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. De keuze van de strategie is sterk afhankelijk van de regionale omstandigheden nu en in de toekomst en de samenstelling van de vastgoedportefeuille.

Te kiezen strategieën zijn het vergroten van de zorg voor zwaardere doelgroepen, investeren in multi-inzetbare zorgappartementen, herstructureren van de vastgoedportefeuille en uitbreiding van de thuiszorgcapaciteit en/of tijdelijk een alternatieve bestemming zoals studentenhuisvesting zoeken voor het vastgoed met als einddoel dit af te stoten. De keuze is sterk afhankelijk van de uitgangspositie van de zorginstelling en moet vooral bijdragen aan meer flexibiliteit in de totale portefeuille.

Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing verder toeneemt, krijgen corporaties te maken met een toenemende vraag naar seniorenwoningen. Naar schatting moeten zij tot 2030 zeker 250.000 woningen aanpassen. Daarnaast liggen er kansen voor corporaties op het gebied van veilig wonen. Dit in een goede samenwerking met de zorginstellingen en gemeenten. Het maken van een goede analyse van de bestaande senioren woonvoorraad en de toekomstige wensen is daarbij van cruciaal belang.

Software-oplossingen

De overgang van financiering vanuit de AWBZ naar WMO dwingt zorginstellingen  om te sturen op betaalbaarheid. Facility Kwadraat is daar op ingesprongen door alle variabelen binnen financiering en opbrengst van vastgoedobjecten in kaart te brengen en met elkaar te verbinden met behulp van toekomstbestendige softwareoplossingen voor strategisch vastgoedbeheer. De module Vastgoedrekenen helpt onder meer bij het berekenen van de bedrijfswaarde, de financieringsvraagstukken, de kostendekkende huur en het impairment van het vastgoed. Ook wordt meteen helder wat nieuwbouw of renovatie betekent voor de totale vastgoedportefeuille, maar ook wat het teweeg brengt op objectniveau.

Duidelijk is dat ouderenzorginstellingen hun inkomsten veilig moeten stellen via de verhuur. Omdat meestal niet alle panden in eigendom zijn en omdat de instellingen te maken heeft met verschillende contractvormen is het inzichtelijk houden van de geldstromen niet gemakkelijk. De module Verhuurbeer maakt het mogelijk om alle verhuurcontracten overzichtelijk vast te leggen en afwijkende betalers te registreren. De gegevens uit de module kunnen ook worden gebruikt voor de rendementsberekeningen in de module Vastgoedrekenen.

Lees meer over onze softwaremodules Vastgoedrekenen ,   Verhuurbeheer en totaal FMIS oplossing