Vanaf januari 2013 is ook een geleidelijk begin gemaakt met het scheiden van wonen en zorg en staan er nog vele wijzigingen in de bekostigingsstructuur op stapel.

Het recente woonakkoord van 13 februari tussen regeringspartijen en D66, CU en SGP doet relevante uitspraken over (ver-)huur van zorgwoningen. In het woonakkoord is vastgelegd dat de verhuurdersheffing niet geldt voor onzelfstandige eenheden voor ouderen. Wel moet deze heffing betaald worden voor zelfstandige eenheden voor ouderen.
De huurprijs van (zorg-)woningen hoeft niet te worden bepaald op grond van de WOZ-waarde; het woningwaarderingsstelsel blijft, maar wel volgt een vereenvoudiging en integratie met de WOZ-waarde. Een voorstel moet voor Prinsjesdag gereed zijn.
De voorgenomen inkomensafhankelijke huurprijsverhogingen zijn naar beneden bijgesteld. Het kabinet voert een hardheidsclausule in voor “gehandicapten en chronisch zieken met een nader te bepalen zorgindicatie”. Een huurder kan een beroep op de uitzondering doen als hij of een overige bewoner van het huishouden (bijvoorbeeld een inwonende mantelzorger) deel uitmaakt van “de groep van gehandicapten en chronisch zieken”. Een ministeriële regeling volgt.

Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Onder andere het Kenniscentrum Wonen en Zorg  beantwoordt veelgestelde praktische kennisvragen.

Facility Kwadraat heeft voor  en met de zorg een aantal softwareoplossingen ontwikkeld om mee te kunnen groeien met de laatste wijzigingen. Lees meer over onze zorgvastgoed oplossingen>