Disclaimer

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de inhoud van de disclaimer, copyright en privacy meldingen.

Facility Kwadraat, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Facility Kwadraat op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Facility Kwadraat geen aansprakelijkheid met betrekking tot defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Facility Kwadraat of aan u, het al dan niet functioneren van deze website, misbruik van de website in welke vorm dan ook, het verlies van gegevens, aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Facility Kwadraat.

Op deze website en deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Facility Kwadraat behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.